• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Prodaja vozila

     Na osnovu Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o
obrazovanju komisije za prodaju vozila br.03-7906/1 od 25.06.2018. godine, a u skladu sa važećim
propisima Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“ Niš, objavlјuje:
OGLAS ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA USMENIM JAVNIM NADMETANјEM
     1. Vozilo marke: Zastava; model: RIVAL 35.8 HNFPK; proizveden: 1997. godine; sa
brojem šasije ZCFC356010Z011823; Kategorija: teretno vozilo; Ukupne mase 3500; nosivosti
1420; Komada 1: POČETNA CENA: 60.000 dinara sa PDV-om, DEPOZIT: 6.000 dinara;
Podizanje cene u postupku nadmetanja (licitacioni korak) 3.000 dinara;
     2. Vozilo marke: Zastava; model: FLORIDA 1.4 POLI LC; proizveden: 2002. godine;
sa brojem šasije VX1103A0000050913; Kategorija: teretno vozilo; Ukupne mase: 1655; Nosivosti:
555; Komada 1. POČETNA CENA: 30.000 dinara sa PDV-om; DEPOZIT: 3.000 dinara;
Podizanje cene u postupku nadmetanja (licitacioni korak) 1.500 dinara;
     3. Vozilo marke: Zastava; model: SKALA 1,1 POLI LC; proizveden: 2006. godine; sa
brojem šasije: VX1128A0001302645; Kategorije: teretno vozilo; Ukupne mase: 1400; Nosivosti:
520. Komada 1; POČETNA CENA: 18.000 dinara sa PDV-om; DEPOZIT: 1.800 dinara;
Podizanje cene u postupku nadmetanja (licitacioni korak) 900 dinara.
     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju domaća pravna, fizička lica i
preduzetnici, osim: članova Komisije, bračnog druga, deteta i roditelјa člana Komisije,
roditelјa i deteta bračnog druga člana Komisije i pravnih lica i radnje koja su u
vlasništvu navedenih lica. Vozilo se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez
prava na naknadnu reklamaciju kupaca. Prodavac ne garantuje da vozilo ima određene
karakteristike u smislu kvaliteta i kvantiteta. Smatra se da je učesnik javnog
nadmetanja pre javnog nadmetanja obavio razgledanje vozila koje se prodaje, i da svoju
ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja vozila. Razgledanje vozila se vrši do 13.08.
2018. godine prema rasporedu koji se predhodno dogovori sa ovlašćenim licem Radoičić
Žarkom, tel. 0648609100, i to radnim danom od 10:00 do 14:00 časova. Zainteresovana
lica obavezna su da uplate depozit, u iznosu navedenom u ovom oglasu, na žiro račun
Instituta “Niška Banja“ br.840-567667-59 kod Uprave za trezor, svrha uplate: depozit za
javno nadmetanje uz navođenje konkretnog vozila. Uz dokaz o uplati depozita obavezno se
dostavlјa Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja u pisanoj formi sa sledećim podacima:
     -za fizička lica: ime i prezime, prebivalište, broj lične karte, matični broj,
adresa, telefon za kontakt i uz Prijavu se prilaže fotokopija lične karte, a ako je to
lice privatni preduzetnik, prilaže se i kopije izvoda iz registra nadležnog organa i
potvrde o poreskom identifikacionom broju;
     -za pravna lica: naziv firme, sedište, ime lica ovlašćenog za zastupanje, matični
broj pravnog lica, ime i prezime osobe za kontakt,telefon i faks i uz Prijavu se prilaže
kopija izvoda iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrde o poreskom
identifikacionom broju;
     U slučaju da zaintresovasno lice zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora
biti overeno kod javnog beležnika za zastupanje fizičkog lica i preduzetnike, odnosno
overena i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica za pravna lica.
Zainteresovana lica moraju da dostave sve tražene podatke u Prijavi i prateća
dokumenta. Zainteresovanim licima neće biti omogućeno da učestvuju u postupku javnog
nadmetanja ako Prijava i priložena dokumetacija ne sadrži sve što je propisano, ako
nisu priložene sve isprave kako je to predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke
predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno objavlјenom oglasu. Ukoliko
zainteresovano lice koje je uplatilo depozit ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se
da je odustao od javnog nadmetanja, i neće imati pravo na povraćaj uplaćenog depozita,
osim ukoliko javnom nadmetanju nije pristupio iz opravdanih razloga (bolest i sl). Na
povraćaj depozita nema pravo učesnik u postupku usmenog javnog nadmetanja; koji ne
prihvati početnu cenu, koji ponudi najveću cenu a ne zaklјuči ugovor ili ne plati
kupoprodajnu cenu. Dokaz o izvršenoj uplati i potrebna dokumetacija dostavlјaju se
neposredno Institutu na adresu:“Niška Banja, ul. Srpskih junaka br.2 zgrada, Vila
„Tasković“ kancelarija br. 205., od 08:00-14:30 lično ili poštom. Sve prijave koje ne
budu pristigle u roku smatraće se neblagovremenim. Usmeno javno nadmetanje će se
održati dana 14 .08.2018. godine u 10:00 časova, u Magacinu voznog parka Instituta.
Usmeno javno nadmetanje će se sprovesti ukoliko najmanje po tri učesnika
neposredno učestvuju u postupku javnog nadmetanja za svaki pojedinačni predmet
javnog nadmetanja. Postupka usmenog javnog nadmetanja će se sprovesti tako što će se svi
prisutni učesnici pozvati da prihvate cenu, a zatim će se početi sa podizanjem cene za
navedene iznose sve dok se ne dođe do najviše prihvaćene cene. Ukoliko dva ili više
zainteresovnih lica prihvate istu povećanu cenu, a niko ne prihvati sledeću povećanu
cenu, prihvatiće se kao najpovolјnija ponuda onog zainteresovanog lica koje je prvo od
više zainteresovanih lica prihvatilo poslednju prihvaćenu povećanu cenu. Sa
učesnikom koji u postupku javnog nadmetanja ponudi najveću cenu zaklјučiće se ugopvor o
kupoprodaji navedenih dobara. Najpovolјniji učesnik je dužan da u roku od 8 dana od dana
održavanja usmenog javnog nadmetanja uplati kupoprodajnu cenu na žiro račun Instituta
“Niška Banja“ Niš br.840-567667-59 kod Uprave za trezor. Porezi, taksa za overu
ugovora i porez na prenos apsolutnih prava, kao i ostali troškovi kupoprodaje
padaju na teret kupca. Primopredaja kuplјenog vozila izvršiće se zapisnikom, u
prisustvu ovlašćenih lica obe strane, uz uslov da prilikom primopredaje, izabrani
kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene. Po isplati kupoprodajne
cene za određeno vozilo izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita svim zainteresovanim
licima koja su učestovala u pstupku javnog nadmetanja a koja imaju pravo na povraćaj
depozita.nadmetanja a koja imaju pravo na povraćaj depozita.