• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Liste čekanja

Liste čekanja formiraju se za one medicinske procedure i intervencije za čijim pružanjem postoje veće potrebe nego što su raspoložive mogućnosti.

Formiranjem Lista čekanja obezbeđuje se pravičnost u pružanju zdravstvenih usluga u uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, karakterističnim za skoro sve sisteme zdravstvene zaštite u svetu.
Liste čekanja formiraju same zdravstvene ustanove na osnovu kriterijuma i metodologije Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović- Batut“.

U našoj zemlji formiranje Lista čekanja predviđeno je za sledeće medicinske intervencije i procedure koje nisu hitne:

 • pregled;
 • pregled CT;
 • operacije katarakte sa ugradnjom sočiva;
 • koronarografija;
 • operacija bypass hirurgijom;
 • ugradnja veštačke valvule;
 • ugradnja stenta;
 • ugradnja veštačkog kuka;
 • ugradnja veštačkog kolena.

 

Ukoliko je pružanje ovih zdravstvenih usluga hitno, zdravstvene ustanove su dužne da ih pruže mimo Lista čekanja.
Nakon procene lekara da je neka od navedenih procedura neophodna, evidentiraju se lični i zdravstveni podaci osiguranika, na osnovu kojih se određuje mesto na Listi čekanja.
Jedino osoba koja je na Listi čekanja može da vidi svoje mesto na Listi (kako bi se zaštitila  privatnost podataka).
Mesto na Listi čekanja može se videti u zdravstvenoj ustanovi gde se obavlja zdravstvena usluga na koju se čeka ili proverom na internet stranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.Lista čekanja Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš

RFZO na svom sajtu objavljuje podatke koje dobija od zdravstvenih ustanova, koje su dužne da ažurirane Liste čekanja prosleđuju Republičkom zavodu jednom mesečno.
Mesto na Listi čekanja proverava se preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), čijih je prvih sedam i poslednja cifra vidljivo.  Osiguranik sebe identifikuje upoređujući vidljive cifre  sa odgovarajućim ciframa u svom JMBG-u.

U okviru aktivnosti na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji RFZO je dizajnirao jedinstven program za vođenje Lista čekanja koji je instaliran u svim zdravstvenim ustanovama na mestima na kojima se evidentiraju pacijenti na liste čekanja.
Mesečni izveštaji kao i šestomesečni izveštaji i izveštaji o pokazateljima kvaliteta vođenja lista čekanja dostavljaju se područnim Institutima za zaštitu zdravlja koji ujedno i kontrolišu kvalitet podataka u programu. Liste čekanja su na internet prezentaciju RFZO po prvi put postavljene 3. oktobra 2005.godine.
U 2009. godini evidentirano je 37579 realizovanih medicinskih intervencija i procedura za koje se vode liste čekanja u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji.